Knihovní řád

 
I. Základní ustanovení
 
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
Čl.2
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovnického zákona, zejména pak výpůjční a informační služby. Služby poskytuje knihovna bezplatně.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplnění přihlášky s uvedením jména, příjmení a bydliště.

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

3. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů a podle zák. č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Uživatelé musí případnou způsobenou škodu nahradit.

3  Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III. Výpůjční řád

Čl. 5


Zpřístupňované knihovní dokumenty

 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, případně ze zapůjčeného fondu z jiné knihovny.

 Čl. 6

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

 

a) kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

 

b) které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 

c) jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy

Čl. 7

Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky si uživatel dokument prohlédne a ihned ohlásí všechny závady. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dle instrukcí knihovníka.

Čl. 8

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu nebo výpůjční lhůtu prodloužit.

Čl. 9

Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument ve stanoveném termínu a v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, v případě poškození nebo ztráty je bezodkladně nahlásit a vzniklou škodu uhradit.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 10

Ztráty a náhrady

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna v souladu s platnými zákony. 

Čl. 11

Poplatky za přestupky pro Knihovnímu řádu

1. Poplatky z prodlení: nevybírají se

2. Vymáhání nevrácených výpůjček: prostřednictvím Obecního úřadu v Lubné

3. Ztráta průkazu uživatele: bez poplatku

Čl. 12

Náhrada všeobecných škod

 Za způsobení škody na majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2 Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3 Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Příloha Knihovního řádu

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 

Doplněk č. 1 Knihovního řádu Obecní knihovny v Lubné

Doplňuje se Knihovní řád Obecní knihovny v Lubné (dále jen Knihovní řád), který byl vydán 1. 7. 2002 takto:

Čl. 2 doplněn textem:

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby:

    ca) informace o fondech a využívání knihovny,

    cb) informace z oblasti veřejné zprávy,

    cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

    cd) přístup na internet.

Výše uvedené služby tohoto Knihovní řád (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Doplňuje se článek 13 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Knihovna umožňuje uživatelům přístup k vnějším informačním zdrojům přímo v knihovně.

Pokyny pro užívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných jím zanesenými počítačovými viry.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít na provoz počítače, dále je uživatelem plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.- autorský zákon).

 

Účinnost doplňku je od 1. 1. 2008

V Lubné dne 1. 1. 2008

 

Kontakt

Místní knihovna Lubná Lubná 177
767 01 Kroměříž
knihovna-lubna@seznam.cz